Skip to main content

มุมมองด้านหน้า

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตัวควบคุม, ไฟ LED และขั้วต่อที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ

* มีในรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Hot-swap

รูปที่ 1. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้วสี่ชุด
มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้วสี่ชุด

1 สลักปลดล็อคตู้แร็ค (ซ้าย)2 แผงข้อมูลของตัวดำเนินการ
3 ขั้วต่อ USB 14 ขั้วต่อ USB 2
5 ช่องใส่ไดรฟ์ออพติคัล6 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ออพติคัล
7 ปุ่มเปิดไดรฟ์ออพติคัล8 สลักปลดล็อคตู้แร็ค (ขวา)
9 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์* (สีเหลือง)10 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์* (สีเขียว)
11 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 312 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 2
13 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 114 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 0
รูปที่ 2. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้วสี่ชุด
มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้วสี่ชุด

1 สลักปลดล็อคตู้แร็ค (ซ้าย)2 แผงข้อมูลของตัวดำเนินการ
3 ขั้วต่อ USB 14 ขั้วต่อ USB 2
5 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 06 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 2
7 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 48 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 6
9 สลักปลดล็อคตู้แร็ค (ขวา)10 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 7
11 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 512 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 3
13 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 114 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์* (สีเหลือง)
15 ไฟแสดงกิจกรรมไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์* (สีเขียว)16 ปุ่มเปิดไดรฟ์ออพติคัล
17 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ออพติคัล18 ช่องใส่ไดรฟ์ออพติคัล
รูปที่ 3. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้วแปดชุด
มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้วแปดชุด

1 สลักปลดล็อคตู้แร็ค (ซ้าย)2 แผงข้อมูลของตัวดำเนินการ
3 ขั้วต่อ USB 14 ขั้วต่อ USB 2
5 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 06 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 2
7 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 48 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 6
9 สลักปลดล็อคตู้แร็ค (ขวา)10 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 7
11 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 512 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 3
13 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 114 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์* (สีเหลือง)
15 ไฟแสดงกิจกรรมไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์* (สีเขียว)16 ปุ่มเปิดไดรฟ์ออพติคัล
17 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ออพติคัล18 ช่องใส่ไดรฟ์ออพติคัล
 • สลักปลดล็อคตู้แร็ค:

  กดที่สลักบริเวณด้านหน้าทั้งสองด้านของเซิร์ฟเวอร์เพื่อถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 • ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์:

  ไฟ LED นี้ใช้งานกับไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ SAS หรือ SATA แบบ Hot-swap หากไฟ LED นี้กะพริบอยู่ แสดงว่าไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์อยู่ระหว่างใช้งาน

 • ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์:

  ไฟ LED นี้ใช้งานกับไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ SAS หรือ SATA แบบ Hot-swap หากไดรฟ์ล้มเหลว ไฟ LED นี้จะติดสว่าง หากมีการติดตั้งตัวควบคุม ServeRAID สำรองในเซิร์ฟเวอร์ เมื่อไฟ LED นี้กะพริบช้าๆ (หนึ่งครั้งทุกหนึ่งวินาที) จะเป็นการระบุว่าไดรฟ์กำลังถูกสร้างอีกครั้ง หากไฟ LED นี้กะพริบเร็ว (สามครั้งต่อวินาที) จะเป็นการระบุว่าตัวควบคุมกำลังระบุไดรฟ์

 • ขั้วต่อ USB:

  เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เช่น เมาส์, แป้นพิมพ์ หรืออุปกรณ์ USB อื่นๆ เข้ากับขั้วต่อเหล่านี้

 • ปุ่มเปิดไดรฟ์ออพติคัล:

  กดปุ่มนี้เพื่อเปิดถาดใส่แผ่นดิสก์จากไดรฟ์ออพติคัล

 • ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ออพติคัล:

  หากไดรฟ์ออพติคัลอยู่ระหว่างการใช้งาน ไฟ LED นี้จะติดสว่าง

 • แผงข้อมูลของตัวดำเนินการ:

  แผงข้อมูลนี้ประกอบด้วยตัวควบคุมและไฟ LED ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเซิร์ฟเวอร์