Skip to main content

ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงส่วนประกอบหลักภายในเซิร์ฟเวอร์

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

รูปที่ 1. ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์
ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์

1 ฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ 42 แผ่นกั้นอากาศ 4
3 ตัวระบายความร้อน 24 โมดูลหน่วยความจำ 1
5 แหล่งจ่ายไฟแบบคงที่* 26 แหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap* 1
7 แชสซีของรุ่นไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้วพร้อมแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap* 48 ฝาครอบแผงจ่ายไฟ* 4
9 แผงจ่ายไฟ* 210 ส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Simple-swap ขนาด 2.5 นิ้ว* 2
11 ส่วนประกอบแบ็คเพลทของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว* 212 แบ็คเพลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว* 1
13 แบ็คเพลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว* 114 ฝานิรภัย 3
15 แชสซีของรุ่นไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้วพร้อมแหล่งจ่ายไฟแบบคงที่* 416 ไดรฟ์ออพติคัล 1
17 แผงครอบไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว* 418 ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว* 1
19 ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว* 120 ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว* 1
21 ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Simple-swap ขนาด 2.5 นิ้ว* 122 แผงครอบไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว (สำหรับไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์สองตัว)* 3
23 แผงครอบไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว (สำหรับไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์หนึ่งตัว)* 124 ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า 1
25 แผงระบบ 226 ช่องใส่แบตเตอรี่อะแดปเตอร์ RAID หรือโมดูลพลังงานแบบแฟลช* 4
27 พัดลมระบบ 128 ไมโครโปรเซสเซอร์ 2
29 ส่วนประกอบการ์ด PCI Riser* 130 การ์ด RAID* 1

พื้นที่ที่แสดงเป็นสีฟ้าบนอุปกรณ์แสดงถึงตำแหน่งสัมผัสเพื่อหยิบส่วนประกอบสำหรับการถอดอุปกรณ์หรือติดตั้งลงในเซิร์ฟเวอร์ การเปิดและปิดสลัก ฯลฯ

สีส้มบนส่วนประกอบหรือป้ายสีส้มบนหรือใกล้กับส่วนประกอบระบุว่าสามารถถอดส่วนประกอบแบบ Hot-swap ได้ ซึ่งหมายความว่าหากเซิร์ฟเวอร์และระบบปฏิบัติการรองรับความสามารถแบบ Hot-swap คุณจะสามารถถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบได้ขณะที่เซิร์ฟเวอร์กำลังทำงานอยู่ สีส้มยังแสดงถึงตำแหน่งสัมผัสบนส่วนประกอบแบบถอดเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องปิดเครื่องด้วย

หมายเหตุ
  • * มีในบางรุ่น

  • 1 บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้า(CRU) ระดับ 1: การเปลี่ยนชิ้นส่วนของ CRU ระดับ 1 เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากคุณร้องขอให้ Lenovo ติดตั้ง Tier 1 CRU ให้ คุณจะต้องเสียค่าบริการการติดตั้ง
  • 2 บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้าระดับ 2 (CRU): คุณสามารถติดตั้ง CRU ระดับ 2 ได้ด้วยตนเอง หรือร้องขอให้ Lenovo ติดตั้งให้โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม ภายใต้ประเภทของบริการรับประกันที่ระบุสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
  • 3 ชิ้นส่วนโครงสร้าง: การซื้อและการเปลี่ยนชิ้นส่วนโครงสร้าง (เช่น ส่วนประกอบตัวเครื่อง ฝาครอบ และฝาปิด) เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากคุณขอให้ Lenovo หาหรือติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างให้ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับบริการดังกล่าว
  • 4 ชิ้นส่วนสิ้นเปลือง: รายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดของ Lenovo ไม่ครอบคลุมชิ้นส่วนสิ้นเปลืองที่ซื้อแยกต่างหาก

ก่อนนำผลิตภัณฑ์ Lenovo ไปเข้ารับบริการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอ่านและเข้าใจ ความปลอดภัย ให้ใช้ชิ้นส่วนที่ Lenovo จัดให้สำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนเท่านั้น สำหรับรายการข้อมูล FRU ทั้งหมด เช่น หมายเลขชิ้นส่วน FRU และรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับ ไปที่: http://www.lenovo.com/serviceparts-lookup