Skip to main content

FQXSFIO0014J : ตรวจพบ Checksum ของ Option ROM ที่ไม่ดีสำหรับอุปกรณ์ที่พบที่บัส [arg1] อุปกรณ์ [arg2] ฟังก์ชัน [arg3] ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลขช่องเสียบคือ [arg6]

ตรวจพบ Checksum ของ Option ROM ที่ไม่ดีสำหรับอุปกรณ์ที่พบที่บัส [arg1] อุปกรณ์ [arg2] ฟังก์ชัน [arg3] ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลขช่องเสียบคือ [arg6]

พารามิเตอร์

[arg1] บัส

[arg2] อุปกรณ์

[arg3] ฟังก์ชัน

[arg4] VID

[arg5] DID

[arg6] หมายเลขอินสแตนซ์

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

 1. หากอุปกรณ์ PCIe นี้และ/หรือสายที่เชื่อมต่ออยู่เพิ่งได้รับการติดตั้ง ย้าย เข้ารับบริการ หรืออัปเกรด เสียบอะแดปเตอร์และสายที่เชื่อมต่อใหม่
 2. ย้ายอะแดปเตอร์ไปยังช่องเสียบของระบบอีกอันหนึ่ง หากมี
 3. ไปที่เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI หรืออะแดปเตอร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
  หมายเหตุ
  อาจจำเป็นต้องกำหนดค่าช่องเป็น Gen1 หรือใช้ซอฟต์แวร์ยูทิลิตีพิเศษเพื่อให้สามารถอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของอะแดปเตอร์ได้ การตั้งค่า รุ่นที่ 1/รุ่นที่ 2 สามารถกำหนดค่าได้ผ่านทาง F1 Setup -> System Settings -> Devices and I/O Ports -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 Speed Selection หรือ OneCLI Utility
 4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
  หมายเหตุ
  วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM