Skip to main content

FQXSFPU4044I : เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ TPM ปัจจุบันไม่รองรับการสลับเวอร์ชันของ TPM

เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ TPM ปัจจุบันไม่รองรับการสลับเวอร์ชันของ TPM

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ