Skip to main content

FQXSFPU4042I : การอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM เสร็จสิ้นแล้ว รีบูตระบบเพื่อให้มีผล

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM เสร็จสิ้นแล้ว รีบูตระบบเพื่อให้มีผล

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ