Skip to main content

FQXSFPU4049I : การอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM สำเร็จ

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM สำเร็จ

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ