Skip to main content

ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย

ไม่สามารถเปิดใช้งานเครื่องโดยใช้ Wake on LAN

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:
 1. หากคุณกำลังใช้งานอะแดปเตอร์เครือข่ายพอร์ตคู่ และมีการเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่ายโดยใช้ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 5 ให้ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ (ดูที่ บันทึกเหตุการณ์) และตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอะแดปเตอร์เครือข่าย

  2. อุณหภูมิห้องไม่สูงจนเกินไป (โปรดดู ข้อมูลจำเพาะ)

  3. ไม่มีการปิดกั้นช่องระบายอากาศ

  4. มีการติดตั้งแผ่นกั้นลมแน่นดีแล้ว

 2. เสียบอะแดปเตอร์เครือข่ายพอร์ตคู่ใหม่

 3. ปิดเครื่องและถอดออกจากแหล่งพลังงาน จากนั้นรอ 10 วินาทีแล้วจึงรีสตาร์ทเครื่อง

 4. หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้เปลี่ยนอะแดปเตอร์เครือข่ายพอร์ตคู่

ไม่สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี LDAP ที่มีการเปิดใช้งาน SSL

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:
 1. ตรวจสอบว่ากุญแจอนุญาตถูกต้องหรือไม่

 2. สร้างกุญแจอนุญาตใหม่และเข้าใช้งานอีกครั้ง

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบปฏิบัติการของบัญชี LDAP อยู่ในรายการที่รองรับ