Skip to main content

การแก้ปัญหาที่สงสัยว่าเกิดจากตัวควบคุมอีเทอร์เน็ต

วิธีที่คุณใช้ทดสอบตัวควบคุมอีเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุมอีเทอร์เน็ต และไฟล์ README ของไดรเวอร์อุปกรณ์ตัวควบคุมอีเทอร์เน็ต โปรดดูเอกสารเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาที่สงสัยว่าเกิดจากตัวควบคุมอีเทอร์เน็ต

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ถูกต้องและเป็นรุ่นล่าสุดแล้ว
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งสายอีเทอร์เน็ตไว้อย่างถูกต้องแล้ว
  • การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องแน่นดีแล้ว หากเชื่อมต่อสายแล้วแต่ปัญหายังคงอยู่ ให้ลองใช้สายเส้นอื่น

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์รองรับสายที่ใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ สาย และตัวรับส่งสัญญาณที่รองรับของเซิร์ฟเวอร์เฉพาะรุ่นได้ที่ ความเข้ากันได้สำหรับฮาร์ดแวร์ แอปพลิเคชัน และมิดเดิลแวร์

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราการถ่ายโอนข้อมูลของสายรองรับอัตราข้อมูลของเครือข่าย ตัวอย่างเช่น เครือข่าย 1 Gb RJ45 ต้องใช้สายที่มีอัตรา Cat5a ขึ้นไป

 3. ระบุว่าสวิตช์รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยอัตโนมัติหรือไม่ หากไม่รองรับ ให้ลองกำหนดค่าตัวควบคุมอีเทอร์เน็ตในตัวด้วยตนเอง เพื่อปรับตั้งความเร็วของพอร์ตสวิตช์ให้สอดคล้องกัน นอกจากนี้ หากรองรับโหมดการแก้ไขข้อผิดพลาดการส่งต่อ (FEC) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งอะแดปเตอร์และพอร์ตสวิตช์มีการตั้งค่าที่ตรงกัน
 4. ตรวจสอบไฟ LED ของตัวควบคุมอีเทอร์เน็ตบนเซิร์ฟเวอร์ ไฟ LED เหล่านี้จะระบุว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่ขั้วต่อ สายเคเบิล หรือสวิตช์หรือไม่

  หากมีการใช้ฟังก์ชันอีเทอร์เน็ตบนส่วนประกอบแผงระบบ จะมีการระบุตำแหน่งของไฟ LED ตัวควบคุมอีเทอร์เน็ตใน การแก้ไขปัญหาโดยไฟ LED ระบบและจอแสดงผลการวินิจฉัย

  • ไฟ LED แสดงสถานะการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตจะติดสว่าง เมื่อตัวควบคุมอีเทอร์เน็ตได้สร้างการเชื่อมโยงกับพอร์ตสวิตช์ หากไฟ LED ไม่ติด แสดงว่าขั้วต่อหรือสายเคเบิลอาจชำรุด หรือมีปัญหาที่พอร์ตสวิตช์ ในบางกรณี จะมีการใช้ไฟ LED แสดงการเชื่อมต่อสองสี สีเขียวหมายถึงการเชื่อมต่อที่ความเร็วเครือข่ายสูงสุด สีเหลืองหมายถึงการเชื่อมต่อที่ความเร็วต่ำกว่าความเร็วเครือข่ายสูงสุด

  • ไฟ LED แสดงการส่ง/รับข้อมูลของอีเทอร์เน็ตจะติดสว่างหรือกะพริบ เมื่อตัวควบคุมอีเทอร์เน็ตส่งหรือได้รับข้อมูลผ่านเครือข่ายอีเทอร์เน็ต หากไฟแสดงกิจกรรมการส่ง/รับข้อมูลของอีเทอร์เน็ตไม่ติด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เปิดอยู่ เครือข่ายทำงานปกติ และมีการติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ถูกต้อง

 5. ตรวจสอบสาเหตุเฉพาะของปัญหาสำหรับแต่ละระบบปฏิบัติการ และตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการติดตั้งไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการอย่างถูกต้อง
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรเวอร์อุปกรณ์บนเครื่องไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ใช้โปรโตคอลเดียวกัน
หากตัวควบคุมอีเทอร์เน็ตยังคงเชื่อมต่อกับเครือข่ายไม่ได้ แต่ฮาร์ดแวร์ยังคงทำงานได้เป็นปกติ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องตรวจหาสาเหตุของข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้อื่นๆ