Skip to main content

ถอด RAID 930-8i Supercap

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอด RAID 930-8i Supercap จากตัวครอบส่วนขยาย I/O

ก่อนการถอด RAID 930-8i Supercap ออกจากตัวครอบส่วนขยาย I/O ให้ทำดังนี้
 1. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

 3. บันทึกตำแหน่งของสายที่ด้านหน้าของอะแดปเตอร์ PCIe ที่ติดตั้งในตัวครอบส่วนขยาย I/O ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงถอดสายออก

 4. ถอดสายพอร์ตการจัดการออกจากพอร์ตการจัดการในตัวครอบส่วนขยาย I/O หากจำเป็น

 5. คลายสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ หากจำเป็น ให้ใช้ไขควง P2 คลายสกรู

 6. ดึงเซิร์ฟเวอร์ไปข้างหน้าจนกว่ารางเลื่อนจะคลิกเข้าที่

 7. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

 8. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ

 9. ถอดตัวครอบพัดลมระบบ ดู ถอดตัวครอบพัดลมระบบ

 10. ถอดตัวครอบส่วนขยาย I/O ดู ถอดตัวครอบส่วนขยาย I/O

ในการถอด RAID 930-8i Supercap ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

Remove the supercap from the supercap retention bracket.

 1. ดึงด้านหน้าคลิปยึด
 2. จับ Supercap จากด้านหน้าที่เชื่อมต่อสายต่าง ๆ และค่อย ๆ ยก Supercap ออกจากโครงยึดแบบล็อค Supercap ใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้จับสายตรงๆ
หลังจากถอด Supercap ให้ทำดังนี้
 1. ติดตั้ง Supercap อีกตัว หากจำเป็น
  หมายเหตุ
  หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID 930-8i คุณต้องติดตั้ง Supercap อีกตัว
 2. ติดตั้งตัวครอบส่วนขยาย I/O ดู ติดตั้งตัวครอบส่วนขยาย I/O

 3. ติดตั้งตัวครอบพัดลม ดู ติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ

 4. ติดตั้งแผ่นกั้นลม ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

 5. ติดตั้งฝาครอบด้านบน ดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน

 6. ดันสลักบนรางเลื่อน และดันเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าไปในแร็ค

 7. ขันสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อยึดเซิร์ฟเวอร์ในแร็คไว้ให้แน่น

  หมายเหตุ
  ยึดแร็คในระบบให้แน่นเสมอหากคุณเคลื่อนย้ายแร็ค
 8. เชื่อมต่อสายทั้งหมดเข้ากับพอร์ตที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงพอร์ตการจัดการหากจำเป็น และพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe ทั้งหมด พอร์ตการจัดการและพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe อยู่ในตัวครอบส่วนขยาย I/O

 9. เชื่อมต่อสายไฟกับแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์