Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์ RAID ออกจากตัวครอบส่วนขยาย I/O

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ RAID ออกจากตัวครอบส่วนขยาย I/O

หมายเหตุ
ขั้นตอนการถอดอะแดปเตอร์ RAID ส่วนใหญ่ในตัวครอบส่วนขยาย I/O จะเหมือนกัน แต่มีหนึ่งรายการที่ยกเว้น: อะแดปเตอร์ RAID 930-8i RAID 930-8i จำเป็นต้องมีซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID 930-8i (เรียกว่า Supercap) ซึ่งใช้เป็นข้อมูลสำรองสำหรับหน่วยความจำแบบแฟลช NAND บนอะแดปเตอร์
ก่อนถอดอะแดปเตอร์ PCIe ออกจากตัวครอบส่วนขยาย I/O:
 1. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

 3. บันทึกตำแหน่งของสายที่ด้านหน้าของอะแดปเตอร์ PCIe ที่ติดตั้งในตัวครอบส่วนขยาย I/O ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงถอดสายออก

 4. ถอดสายพอร์ตการจัดการออกจากพอร์ตการจัดการในตัวครอบส่วนขยาย I/O หากจำเป็น

 5. คลายสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ หากจำเป็น ให้ใช้ไขควง P2 คลายสกรู

 6. ดึงเซิร์ฟเวอร์ไปข้างหน้าจนกว่ารางเลื่อนจะคลิกเข้าที่

 7. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

 8. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ

 9. ถอดตัวครอบพัดลมระบบ ดู ถอดตัวครอบพัดลมระบบ

 10. ถอดตัวครอบส่วนขยาย I/O ดู ถอดตัวครอบส่วนขยาย I/O

ในการถอดอะแดปเตอร์ RAID ออกจากตัวครอบส่วนขยาย I/O ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์ RAID ออกจากตัวครอบส่วนขยาย I/O (ThinkSystem 930-8i)
Removing the RAID 930-8i adapter from the I/O expansion cage

 1. หมุนตัวครอบส่วนขยาย I/O เพื่อให้สกรูบนอะแดปเตอร์ RAID หันหน้าขึ้น แล้วถอดสกรูออก
 2. จับที่ขอบของอะแดปเตอร์ RAID และค่อย ๆ ดึงออกจากช่องเสียบ PCIe
  หมายเหตุ
  อะแดปเตอร์ RAID อาจเสียบอยู่ในช่องเสียบ PCIe จนแน่น หากจำเป็น ให้ค่อย ๆ ขยับอะแดปเตอร์ RAID แต่ละด้านทีละนิดเท่า ๆ กันจนกว่าอะแดปเตอร์จะออกจากช่องเสียบ
 3. ถอดสาย SAS (2) ออกจากอะแดปเตอร์ RAID
 4. หากคุณกำลังถอดอะแดปเตอร์ RAID 930-8i ให้ถอดสายไฟอะแดปเตอร์ RAID ออกจากขั้วต่อสายไฟบนอะแดปเตอร์ RAID (1)
  หมายเหตุ
  สำหรับอะแดปเตอร์ RAID 930-8i สายไฟของอะแดปเตอร์ RAID จะเชื่อมต่อจากขั้วต่อสายไฟ (1) ไปยังขั้วต่อไฟ Supercap (3)
  รูปที่ 2. ขั้วต่ออะแดปเตอร์ RAID 930-8i

หลังการถอดอะแดปเตอร์ RAID ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้โดยทันที:
ให้ดำเนินการขั้นตอนดังนี้
 1. เชื่อมต่อสายกลับไปยังอะแดปเตอร์ PCIe ทั้งหมด

 2. ติดตั้งตัวครอบส่วนขยาย I/O ดู ติดตั้งตัวครอบส่วนขยาย I/O

 3. ติดตั้งตัวครอบพัดลม ดู ติดตั้งตัวครอบพัดลมระบบ

 4. ติดตั้งแผ่นกั้นลม ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

 5. ติดตั้งฝาครอบด้านบน ดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน

 6. ดันสลักบนรางเลื่อน และดันเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าไปในแร็ค

 7. ขันสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อยึดเซิร์ฟเวอร์ในแร็คไว้ให้แน่น

  หมายเหตุ
  ยึดแร็คในระบบให้แน่นเสมอหากคุณเคลื่อนย้ายแร็ค
 8. เชื่อมต่อสายทั้งหมดเข้ากับพอร์ตที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงพอร์ตการจัดการหากจำเป็น และพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe ทั้งหมด พอร์ตการจัดการและพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe อยู่ในตัวครอบส่วนขยาย I/O

 9. เชื่อมต่อสายไฟกับแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์