Skip to main content

ติดตั้งการ์ด RAID (ถาดล่าง)

การ์ด RAID ตัวล่างอยู่ในถาดคอมพิวท์ด้านล่างที่เข้าถึงได้จากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ ต่อสายเคเบิลสามสายเข้ากับการ์ด RAID แล้วเชื่อมต่อการ์ด RAID เข้ากับอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูลในถาดคอมพิวท์ด้านล่าง

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งการ์ด RAID ตัวล่าง:

รูปที่ 1. การติดตั้งการ์ด RAID ตัวล่าง
Lower RAID card installation
หมายเหตุ
การ์ด RAID มีความกว้างสองขนาด ถ้าการ์ด RAID ที่คุณกำลังติดตั้งไม่ตรงกับการวางตำแหน่งของโครงยึดการ์ด RAID ด้านซ้าย คลายสกรูโครงยึด เลื่อนโครงยึดไปยังตำแหน่งอื่น แล้วขันสกรูโครงยึดให้แน่น

  1. ต่อสายเคเบิลสามสายเข้ากับการ์ด RAID
  2. หมุนการ์ด RAID ลงและวางให้ตรงกับขั้วต่อบนการ์ดอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูล แล้วเสียบการ์ด RAID ลงในขั้วต่อการ์ดอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูล

หลังจากที่ติดตั้งการ์ด RAID ตัวล่าง:

  1. ติดตั้งตัวครอบพัดลมด้านล่าง ดู ติดตั้งตัวครอบพัดลม (ถาดล่าง)

  2. ติดตั้งถาดคอมพิวท์ด้านล่างหรือวางไว้ในตำแหน่งการทำงานปกติ แล้วจึงติดตั้งฝาครอบด้านหน้า โปรดดู ติดตั้งถาดคอมพิวท์ และ ติดตั้งฝาครอบด้านหน้า

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube