Skip to main content

ถอดการ์ด RAID (ถาดบน)

การ์ด RAID ตัวบนอยู่ในถาดคอมพิวท์ด้านบนหรือถาดที่จัดเก็บข้อมูลเสริมที่เข้าถึงได้จากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่ถอดถาดบนและตัวครอบพัดลม ถอดการ์ด RAID ออกจากอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูล แล้วถอดสายเคเบิลสามสายออกจากการ์ด RAID และถอดออกจากถาด

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้
ก่อนที่จะถอดการ์ด RAID ตัวบน:
  1. ถอดฝาครอบด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านหน้า

  2. ถอดถาดคอมพิวท์ด้านบนหรือถาดที่จัดเก็บข้อมูล ดู ถอดถาดคอมพิวท์ หรือ ถอดถาดที่จัดเก็บข้อมูล

  3. หากคุณถอดถาดคอมพิวท์ และได้ติดตั้งแผงระบบคอมพิวท์หนึ่งตัวขึ้นไปหรือแผงครอบแผงระบบ ให้ถอดแผงระบบหรือแผงครอบแผงระบบ ดู ถอดแผงระบบ

  4. หมุนถาดคว่ำลงและถอดตัวครอบพัดลมด้านบน ดู ถอดตัวครอบพัดลม (ถาดบน)

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดการ์ด RAID ของถาดบน

รูปที่ 1. การถอดการ์ด RAID ของถาดบน
Upper RAID card removal

  1. ถอดการ์ด RAID ออกจากอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูล
  2. หมุนการ์ด RAID ขึ้นด้านบน แล้วถอดสายเคเบิลสามสาย
  3. ถอดการ์ด RAID ออกจากถาด

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนการ์ด RAID ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุในการห่อสำหรับการขนส่งที่ให้มา

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube