Skip to main content

ติดตั้งการ์ด RAID (ถาดบน)

การ์ด RAID ตัวบนอยู่ในถาดคอมพิวท์ด้านบนหรือถาดที่จัดเก็บข้อมูลเสริมที่เข้าถึงได้จากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ ต่อสายเคเบิลสามสายเข้ากับการ์ด RAID แล้วเชื่อมต่อการ์ด RAID เข้ากับอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูลในถาดบน

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งการ์ด RAID ของถาดบน:

รูปที่ 1. การติดตั้งการ์ด RAID ของถาดบน
Upper RAID card installation
หมายเหตุ
การ์ด RAID มีความกว้างสองขนาด ถ้าการ์ด RAID ที่คุณกำลังติดตั้งไม่ตรงกับการวางตำแหน่งของโครงยึดการ์ด RAID ด้านซ้าย คลายสกรูโครงยึด เลื่อนโครงยึดไปยังตำแหน่งอื่น แล้วขันสกรูโครงยึดให้แน่น

  1. ต่อสายเคเบิลสามสายเข้ากับการ์ด RAID
  2. หมุนการ์ด RAID ลงและวางให้ตรงกับขั้วต่อบนการ์ดอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูล แล้วเสียบการ์ด RAID ลงในขั้วต่อการ์ดอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูล

หลังจากที่ติดตั้งการ์ด RAID ตัวบนแล้ว:

  1. ติดตั้งตัวครอบพัดลมด้านบน ดู ติดตั้งตัวครอบพัดลม (ถาดบน)

  2. หมุนถาดให้ด้านขวาหันขึ้น

  3. หากคุณถอดแผงระบบหนึ่งตัวขึ้นไปหรือแผ่นกั้นแผงระบบคอมพิวท์ออกจากถาดคอมพิวท์ ให้ติดตั้งในแผงระบบหรือแผงครอบแผงระบบ ดู ติดตั้งแผงระบบ

  4. ติดตั้งถาดคอมพิวท์ด้านบนหรือถาดที่จัดเก็บข้อมูล ดู ติดตั้งถาดคอมพิวท์ หรือ ติดตั้งถาดที่จัดเก็บข้อมูล (ถอดออกทั้งหมด)

  5. ติดตั้งฝาครอบด้านหน้า ดู ติดตั้งฝาครอบด้านหน้า

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube