Skip to main content

ปัญหาเกี่ยวกับการเปิดเครื่องและปิดเครื่อง

โปรดดูวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดเซิร์ฟเวอร์ที่ส่วนนี้

Embedded Hypervisor ไม่อยู่ในรายการบูต

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในโปรแกรม Boot Manager มีการเลือกอุปกรณ์เก็บข้อมูล Embedded Hypervisor สำรองไว้หรือไม่ <F12> Select Boot Device ที่การเริ่มต้นระบบ

 2. ตรวจให้แน่ใจว่าได้เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล Embedded Hypervisor ในขั้วต่ออย่างถูกต้อง

 3. ดูเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล Embedded Hypervisor สำรอง เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง

 4. ตรวจให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์อื่นๆ ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์ไม่เปิดเครื่อง

หมายเหตุ
ปุ่มควบคุมการเปิด/ปิดจะไม่ทำงานจนกว่าเซิร์ฟเวอร์จะเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าประมาณ 5 ถึง 10 วินาที
 1. หากเพิ่งติดตั้งอุปกรณ์เสริม ให้ถอดออกและเปิดเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง หากเซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่ในตอนนี้ แสดงว่าการเพิ่มอุปกรณ์เสริมนี้ใช้พลังงานของระบบมากเกินกว่าที่ระบบจะจ่ายได้
 2. ตรวจสอบไฟ LED แสดงการเปิด/ปิดเครื่อง:
  • หากไฟ LED แสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่องติดสว่าง ให้ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของระบบ
  • หากไฟ LED แสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่องไม่ติดสว่าง:
   1. ถอดและเชื่อมต่อสายไฟใหม่
   2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟเป็นประเภทเดียวกัน (ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของระบบจะติดสว่างหากอุปกรณ์แหล่งพลังงานไม่ตรงกัน) และใส่ชุดแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดใหม่
   3. ตรวจสอบว่าไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดแหล่งจ่ายไฟติดสว่างหรือไม่ (ดู ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ) และเปลี่ยนชุดแหล่งต่ายไฟที่ทำงานผิดปกติ หากมี
   หากปัญหายังคงอยู่ โปรดโทรติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนของ Lenovo
ขั้นตอนต่อไปนี้มีไว้สำหรับฝ่ายบริการสนับสนุนของ Lenovo เท่านั้น
 1. หากมีบันทึกเหตุการณ์ของระบบที่อ่านได้โดยมีข้อผิดพลาด UEFI ให้เปลี่ยนโมดูล Root of Trust (ดู การเปลี่ยนโมดูลนิรภัยเฟิร์มแวร์และ Root of Trust/TPM 2.0 (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น))
 2. หากไม่มีบันทึกเหตุการณ์ของระบบที่อ่านได้ แต่ไฟ LED แสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่องยังคงติดสว่าง ให้เตรียมชิ้นส่วนเปลี่ยนทดแทนต่อไปนี้ เรียกใช้การแยกวินิจฉัย และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่บกพร่อง
 3. หากไฟ LED แสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่องไม่ติดสว่าง ให้เตรียมชิ้นส่วนเปลี่ยนทดแทนต่อไปนี้ เรียกใช้การแยกวินิจฉัย และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่บกพร่อง

เซิร์ฟเวอร์ไม่ปิดเครื่อง

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:
 1. ตรวจดูว่าคุณใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) หรือแบบไม่ใช่ ACPI อยู่หรือไม่ หากคุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการแบบไม่ใช่ ACPI ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. กด Ctrl+Alt+Delete

  2. ปิดเซิร์ฟเวอร์โดยกดปุ่มควบคุมการเปิด/ปิดค้างไว้ 5 วินาที

  3. เริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง

  4. หากเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวในการ POST และปุ่มควบคุมการเปิด/ปิดไม่ทำงาน ให้ถอดสายไฟเป็นเวลา 20 วินาที จากนั้นเสียบสายไฟอีกครั้ง แล้วเริ่มต้นระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่

 2. หากปัญหายังคงมีอยู่หรือคุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการที่รับรู้ ACPI อาจเป็นไปได้ว่าเกิดปัญหาที่แผงระบบ

เซิร์ฟเวอร์ปิดการทำงานโดยไม่คาดคิด และไม่มีไฟ LED ติดสว่าง

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:
 1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ XCC และแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมี

 2. ใส่แหล่งจ่ายไฟให้แน่น

 3. หากยังพบข้อผิดพลาดอยู่ ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ