Skip to main content

ขั้นตอนการระบุปัญหาทั่วไป

ใช้ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหา หากบันทึกเหตุการณ์ไม่มีข้อผิดพลาดเฉพาะหรือโหนดคอมพิวท์ไม่ทำงาน

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและแหล่งจ่ายไฟทำงานอย่างถูกต้อง ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา:
 1. ปิดโหนดคอมพิวท์

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เดินสายเคเบิลของโหนดคอมพิวท์อย่างถูกต้องแล้ว

 3. ถอดหรือปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านี้ที่ละตัว จนกว่าจะพบสาเหตุของการทำงานล้มเหลว เปิดเครื่องและกำหนดค่าโหนดคอมพิวท์ทุกครั้งที่คุณถอดหรือตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์
  • อุปกรณ์ภายนอกต่างๆ

  • อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (บนโหนดคอมพิวท์)

  • เครื่องพิมพ์ เมาส์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ของ Lenovo

  • อะแดปเตอร์

  • ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

  • โมดูลหน่วยความจำ จนกระทั่งดำเนินการถึงส่วนประกอบขั้นต่ำที่ได้รับการรองรับสำหรับโหนดคอมพิวท์

  หมายเหตุ
  ดู ข้อมูลจำเพาะ เพื่อระบุการกำหนดค่าขั้นต่ำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 4. เปิดโหนดคอมพิวท์

หากสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อคุณถอดอะแดปเตอร์ออกจากโหนดคอมพิวท์ แต่ปัญหาเกิดขึ้นอีกเมื่อคุณติดตั้งอะแดปเตอร์ตัวเดิมอีกครั้ง ให้สงสัยว่าปัญหาเกิดจากอะแดปเตอร์ หากปัญหาเกิดขึ้นอีกเมื่อคุณเปลี่ยนอะแดปเตอร์ด้วยอะแดปเตอร์ตัวใหม่ ให้ลองใช้ช่อง PCIe ช่องอื่น

หากปัญหากลายเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่าย และโหนดคอมพิวท์ผ่านการทดสอบระบบหมดทุกรายการ ให้สงสัยว่าเป็นปัญหาการเดินสายเครือข่ายที่อยู่ภายนอกโหนดคอมพิวท์