Skip to main content

FQXPMCL0032K : ไม่สามารถนำเข้าการกำหนดค่า RAID

ไม่สามารถนำเข้าการกำหนดค่า RAID

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ตรวจสอบเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ RAID http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของอะแดปเตอร์ RAID, LXPM และ UEFI เป็นระดับล่าสุด
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะของอะแดปเตอร์ RAID และดิสก์ไดรฟ์เป็นปกติ
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่างดิสก์ไดรฟ์และอะแดปเตอร์ RAID ทำงานถูกต้อง
  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มและการกำหนดค่า RAID เหมือนกับการกำหนดค่าดั้งเดิม
  6. รีบูตเครื่องและลองนำเข้าการกำหนดค่า RAID ใหม่
  7. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค