Skip to main content

FQXPMOS0013I : ติดตั้งระบบปฏิบัติการ SLES 11 สำหรับ AMD64 และ Intel64 Service Pack 4 แล้ว

ติดตั้งระบบปฏิบัติการ SLES 11 สำหรับ AMD64 และ Intel64 Service Pack 4 แล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ