Skip to main content

FQXPMVD0012K : ไม่สามารถตั้งค่านโยบาย TPM/การ์ด TPM/TCM

ไม่สามารถตั้งค่านโยบาย TPM/การ์ด TPM/TCM

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. กดปุ่ม “นำไปใช้” บนหน้าการอัปเดต VPD
  2. ให้รีบูตระบบหากขั้นตอนที่ 1 ไม่สำเร็จ
  3. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค