Skip to main content

FQXPMCL0034K : ไม่สามารถส่งออกการตั้งค่า UEFI

ไม่สามารถส่งออกการตั้งค่า UEFI

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อกับ USB/ไดรฟ์เครือข่ายถูกต้องและลองส่งออกการตั้งค่า UEFI ใหม่อีกครั้ง
  2. รีบูต แล้วลองส่งออกการตั้งค่า UEFI ใหม่อีกครั้ง
  3. แฟลชเฟิร์มแวร์ UEFI อีกครั้ง
  4. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค