Skip to main content

FQXPMCL0036K : ไม่สามารถนำเข้าการตั้งค่า UEFI

ไม่สามารถนำเข้าการตั้งค่า UEFI

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อกับ USB/ไดรฟ์เครือข่ายถูกต้องและลองนำเข้าการตั้งค่า UEFI ใหม่อีกครั้ง
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเภทรุ่นของระบบเดียวกันที่จะนำเข้าการตั้งค่าUEFI และเวอร์ชันของUEFI นั้นเหมือนกัน
  3. รีบูตและลองนำเข้าการตั้งค่า UEFI ที่โคลนใหม่
  4. แฟลชเฟิร์มแวร์ UEFI อีกครั้ง
  5. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค