Skip to main content

FQXPMEM0003I : ออกจาก LXPM แล้ว ส่งคืนการควบคุมไปยัง UEFI

ออกจาก LXPM แล้ว ส่งคืนการควบคุมไปยัง UEFI

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ