Skip to main content

FQXPMOS0024I : ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2016 SERVERSTORAGESTANDARD แล้ว

ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2016 SERVERSTORAGESTANDARD แล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ