Skip to main content

FQXPMSR0012I : เปลี่ยนแปลงสถานะของดิสก์ไดรฟ์ไม่สำเร็จ

เปลี่ยนแปลงสถานะของดิสก์ไดรฟ์ไม่สำเร็จ

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ