Skip to main content

ติดตั้งไดรฟ์ M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมไดรฟ์ M.2

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้

ก่อนที่จะติดตั้งไดรฟ์ M.2 ถ้ามีการติดตั้งแบ็คเพลน M.2 ในเซิร์ฟเวอร์ ให้ถอดออก ดู ถอดแบ็คเพลน M.2

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งไดรฟ์ M.2 ในแบ็คเพลน M.2

 1. ค้นหาขั้วต่อบนแต่ละด้านของแบ็คเพลน M.2
 2. เสียบไดรฟ์ M.2
  รูปที่ 1. การเสียบไดรฟ์ M.2
  M.2 drive installation

  เสียบไดรฟ์ M.2 โดยเอียง (ประมาณ 30 องศา) เข้ากับขั้วต่อ แล้วหมุนจนกว่าร่องจะรับกับขอบของตัวยึด

  หมายเหตุ
  • เมื่อติดตั้งไดรฟ์ทั้งสอง วางให้ตรงและหยุงไดรฟ์ทั้งสองไว้ ก่อนที่จะเลื่อนตัวยึดไปข้างหน้าเพื่อยึดไดรฟ์

  • เมื่อติดตั้งไดรฟ์เพียงตัวเดียว จะต้องอยู่ในช่องเสียบ 0

   รูปที่ 2. ช่องใส่ไดรฟ์ M.2

   ตารางที่ 1. ช่องใส่ไดรฟ์ M.2
   1 ช่องเสียบ 02 ช่องเสียบ 1
 3. ยึดไดรฟ์ M.2 ในแบ็คเพลน
  รูปที่ 3. การยึดไดรฟ์ M.2
  M.2 drive installation (2)
  ข้อควรสนใจ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแกนสองตัวบนตัวยึดอยู่ในรูเล็กๆ บนแบ็คเพลนของ M.2 เมื่อตัวยึดเลื่อนไปข้างหน้า

  เลื่อนตัวยึดไปข้างหน้า (ไปทางขั้วต่อ) จนกว่าคุณได้ยินเสียง “คลิก” เบาๆ

หลังจากการติดตั้งอุปกรณ์เสริมไดรฟ์ M.2:
 1. ติดตั้งแบ็คเพลน M.2 ดู ติดตั้งแบ็คเพลน M.2

 2. หากคุณไม่มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมที่จะติดตั้งในถาด I/O ให้ติดตั้งกลับ ดู ติดตั้งถาด I/O

หมายเหตุ
คุณจำเป็นต้องกำหนดค่าไดรฟ์ M.2 เพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ดูข้อมูลได้จากข้อมูลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมไดรฟ์ M.2

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube