Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe ในช่องเสียบ 5 ถึง 8

อะแดปเตอร์ PCIe ในช่องเสียบ 5 ถึง 8 อยู่ในถาด I/O ที่สามารถเข้าถึงได้จากด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ เมื่อถอดถาด I/O ออกจากตัวเครื่องแล้ว ให้เสียบอะแดปเตอร์ลงในถาด I/O

หมายเหตุ
คุณไม่ควรติดตั้งการ์ดอะแดปเตอร์ RAID หรือ Host Bus ในช่องเสียบ 7
S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้

ก่อนที่จะติดตั้งอะแดปเตอร์เสริมในช่องเสียบ 5 ถึง 8:

  1. หากมีการติดตั้งถาด I/O ในเซิร์ฟเวอร์ ให้ถอดออก ดู ถอดถาด I/O

  2. ถอดตัวยกหรือแผงครอบตัวยกสำหรับช่องเสียบ 1 ถึง 4 (ตัวยกด้านซ้าย) เพื่อเข้าถึงขั้วต่ออะแดปเตอร์ในถาด I/O ดู ถอดตัวยกสำหรับช่องเสียบ 1 ถึง 4 (ตัวยก 1)

  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแผงครอบติดตั้งในช่องเสียบที่คุณกำลังติดตั้งอะแดปเตอร์

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งอะแดปเตอร์สำหรับช่องเสียบ 5 ถึง 8

รูปที่ 1. การติดตั้งอะแดปเตอร์ (ช่องเสียบ 5 ถึง 8)
Adapter slot 5 to 8 installation

วางอะแดปเตอร์ให้ตรงกับช่องเสียบถาด I/O แล้วเสียบลงไป จากนั้น กดอะแดปเตอร์ลงในถาด I/O จนกระทั่งขั้วต่อยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา

หลังจากที่ติดตั้งอะแดปเตอร์เสริมในช่องเสียบ 5 ถึง 8:

  1. หากคุณไม่มีอะแดปเตอร์เพิ่มเติมที่จะติดตั้งในถาด I/O หรือในตัวยกสำหรับช่องเสียบ 1 ถึง 4 (ตัวยก 1) ให้ติดตั้งตัวยกหรือแผงครอบตัวยกสำหรับช่องเสียบ 1 ถึง 4 ดู ติดตั้งตัวยกสำหรับช่องเสียบ 1 ถึง 4 (ตัวยก 1)

  2. หากอะแดปเตอร์ใดๆ ในถาด I/O มีสายเคเบิลภายใน จะต้องต่อสายเหล่านั้นก่อนที่จะติดตั้งถาด I/O

  3. หากคุณไม่มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมที่จะติดตั้งในถาด I/O ให้ติดตั้งกลับ ดู ติดตั้งถาด I/O

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube