Skip to main content

FQXSFDD0003I : โปรโตคอลความสมบูรณ์ของไดรเวอร์: รายงานตัวควบคุมที่จำเป็น 'รีบูท'

โปรโตคอล DRIVER HEALTH: รายงานตัวควบคุมที่จำเป็น 'รีบูต'

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การตอบสนองจากผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ - ระบบจะรีบูตในช่วงท้ายของ POST
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้แฟลชเฟิร์มแวร์ของอะแดปเตอร์อีกครั้ง