Skip to main content

FQXSFMA0076M: ไม่รองรับ DIMM [arg1] และตัวระบุ DIMM คือ [arg2]

ไม่รองรับ DIMM [arg1] และตัวระบุ DIMM คือ [arg2]

พารามิเตอร์

[arg1] ป้ายซิลค์ช่องเสียบ DIMM

[arg2] ตัวระบุ DIMM ประกอบด้วย S/N, FRU และ UDI เช่น “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ปิดเครื่องและถอดแหล่งพลังงาน A/C
  2. ตรวจสอบประเภท DIMM ที่รองรับได้ในคู่มือผู้ใช้ และเปลี่ยน DIMM ที่ระบุในข้อความให้เป็นประเภทที่รองรับ
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo