Skip to main content

FQXSFMA0004N: ตรวจไม่พบหน่วยความจำระบบ [arg1]

ตรวจไม่พบหน่วยความจำระบบ [arg1]

พารามิเตอร์

[arg1] ตัวระบุ DIMM ประกอบด้วย S/N, FRU และ UDI เช่น “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบว่ามี DIMM ที่รองรับอย่างน้อยหนึ่งตัวติดตั้งอยู่ในลำดับการรวบรวมที่ถูกต้อง
  2. หากระบบมี Lightpath ให้ตรวจสอบว่าไฟ LED แสดงขั้วต่อ DIMM ติดสว่างหรือไม่ และหากพบ ให้ติดตั้ง DIMM ใหม่ หรือจะทำขั้นตอนนี้โดยใช้ XCC GUI ก็ได้ (เช่น หาก Lightpath ไม่พร้อมใช้งาน)
  3. สลับช่องเสียบ DIMM เมื่อมี DIMM ที่พร้อมใช้งานมากกว่าหนึ่งตัวอยู่ในระบบ
  4. หากมีการอัปเกรด DIMM ก่อนที่จะเกิดปัญหา ให้อัปเดต UEFI โดยใช้การกำหนดค่าอื่นหรือการกำหนดค่าขั้นต่ำ
  5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
    หมายเหตุ
    วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM