Skip to main content

FQXSFDD0007G : Security Key Lifecycle Manager (SKLM) IPMI ผิดพลาด

Security Key Lifecycle Manager (SKLM) IPMI ผิดพลาด

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การตอบสนองจากผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจดูไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
  2. เริ่มระบบใหม่ หากปัญหายังคงอยู่ โปรดแจ้งฝ่ายสนับสนุนในระดับที่สูงขึ้น