Skip to main content

FQXSFMA0008M: DIMM [arg1] ไม่ผ่านการทดสอบหน่วยความจำขณะ POST [arg2]

DIMM [arg1] ไม่ผ่านการทดสอบหน่วยความจำขณะ POST [arg2]

พารามิเตอร์

[arg1] ป้ายซิลค์ช่องเสียบ DIMM

[arg2] ตัวระบุ DIMM ประกอบด้วย S/N, FRU และ UDI เช่น “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากมีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า DIMM ก่อนเกิดความล้มเหลวนี้ ให้ตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง DIMM ในลำดับการรวบรวมที่ถูกต้อง
  2. ใส่ DIMM ที่ไม่ผ่านการทดสอบหน่วยความจำขณะ POST และ DIMM ในช่องเสียบที่อยู่ติดกันกลับเข้าที่ หากมีการรวมเข้าด้วยกัน บูตเข้าสู่การตั้งค่า F1 และเปิดใช้งาน DIMM เริ่มระบบใหม่
  3. สลับ DIMM จากตำแหน่งที่ล้มเหลวไปยังตำแหน่งอื่นที่รู้จักและใช้งานได้ เพื่อดูว่าความล้มเหลวเกิดขึ้นจากช่องเสียบ DIMM หรือ DIMM
  4. หากพบปัญหานี้ระหว่างกระบวนการอัปเดต XCC / UEFI:
    1. เปิดระบบใหม่โดยการถอดแหล่งพลังงานออกสักครู่
    2. ล้างการตั้งค่า CMOS โดยการถอดแบตเตอรี่ออกสักครู่
  5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo