Skip to main content

FQXSFPU0025I : คืนค่าเป็นการตั้งค่าระบบเริ่มต้นแล้ว

คืนค่าเป็นการตั้งค่าระบบเริ่มต้นแล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ