Skip to main content

FQXSFPU4084I : เปลี่ยนลำดับการบูทของโฮสต์แล้ว

เปลี่ยนลำดับการบูตของโฮสต์แล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การตอบสนองจากผู้ใช้

  1. แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ