Skip to main content

FQXSFPU0018N : มีการยืนยัน CATERR(IERR) บนโปรเซสเซอร์ [arg1]

มีการยืนยัน CATERR(IERR) บนโปรเซสเซอร์ [arg1]

พารามิเตอร์

[arg1] หมายเลขช่องเสียบ, ฐาน 1

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์นี้
  2. ปิดเครื่องและถอดแหล่งพลังงาน A/C
  3. ต่อแหล่งพลังงาน A/C และเปิดเครื่อง
  4. ตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดกับฮาร์ดแวร์ เฟิร์มแวร์ หรือระบบปฏิบัติการหรือไม่ ย้อนกลับ หากเป็นไปได้
  5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
    หมายเหตุ
    วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM