Skip to main content

FQXSFMA0002I : ลบสถานะข้อผิดพลาดหน่วยความจำที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว

ลบสถานะข้อผิดพลาดหน่วยความจำที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การตอบสนองจากผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ