Skip to main content

รูปแบบการต่อผสม

ดูหัวข้อนี้เพื่อค้นหารูปแบบการต่อแบ็คเพลนไดรฟ์ SAS/SATA และ AnyBay

BP4

8i (BP4); VROC (BP4)

ตารางที่ 1. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว - 8i (BP4); VROC (BP4)
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4b PCIe 1, แผงระบบ
 • 4b PCIe 2, แผงระบบ
 • 4a PCIe 5, แผงระบบ
 • 4a PCIe 6, แผงระบบ
 • 4s C0, HW RAID 8i
 • 4b NVMe 0-1, BP4
 • 4b NVMe 2-3, BP4
 • 4a NVMe 4-5, BP4
 • 4a NVMe 6-7, BP4
 • 4s SAS/SATA, BP4
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • (ว่าง)
 • (ว่าง)
 • (ว่าง)

BP34

8i (BP3); VROC (BP34)

ตารางที่ 2. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว - 8i (BP3); VROC (BP34)
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4b PCIe 1, แผงระบบ
 • 4b PCIe 2, แผงระบบ
 • 4a PCIe 5, แผงระบบ
 • 4a PCIe 6, แผงระบบ
 • 3b PCIe 4, แผงระบบ
 • 3b PCIe 3, แผงระบบ
 • 3a C0, รีไทเมอร์
 • 3a C1, รีไทเมอร์
 • 3s C0, HW RAID 8i
 • 4b NVMe 0-1, BP4
 • 4b NVMe 2-3, BP4
 • 4a NVMe 4-5, BP4
 • 4a NVMe 6-7, BP4
 • 3b NVMe 0-1, BP3
 • 3b NVMe 2-3, BP3
 • 3a NVMe 4-5, BP3
 • 3a NVMe 6-7, BP3
 • 3s SAS/SATA, BP3
 • BP4: NVMe
 • BP3: SAS/SATA/NVMe
 • (ว่าง)
 • (ว่าง)

BP14

8i (BP1); 8i (BP4); VROC (BP4)

ตารางที่ 3. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว - 8i (BP1); 8i (BP4); VROC (BP4)
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4b PCIe 1, แผงระบบ
 • 4b PCIe 2, แผงระบบ
 • 4a PCIe 5, แผงระบบ
 • 4a PCIe 6, แผงระบบ
 • 4s C0, HW RAID 8i
 • 2 NA
 • 1 C0, HW RAID 8i
 • 4b NVMe 0-1, BP4
 • 4b NVMe 2-3, BP4
 • 4a NVMe 4-5, BP4
 • 4a NVMe 6-7, BP4
 • 4s SAS/SATA, BP4
 • 2 NA
 • 1 SAS/SATA, BP1
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • (ว่าง)
 • (ว่าง)
 • BP1: SAS/SATA

16i (BP14); VROC (BP4)

ตารางที่ 4. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว - 16i (BP14); VROC (BP4)
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4b PCIe 1, แผงระบบ
 • 4b PCIe 2, แผงระบบ
 • 4a PCIe 5, แผงระบบ
 • 4a PCIe 6, แผงระบบ
 • 4s C1, HW RAID 16i
 • 1 C0, HW RAID 16i
 • 4b NVMe 0-1, BP4
 • 4b NVMe 2-3, BP4
 • 4a NVMe 4-5, BP4
 • 4a NVMe 6-7, BP4
 • 4s SAS/SATA, BP4
 • 1 SAS/SATA, BP1
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • (ว่าง)
 • (ว่าง)
 • BP1: SAS/SATA

BP234

8i (BP2); VROC (BP234)

ตารางที่ 5. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว - 8i (BP2); VROC (BP234)
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4b PCIe 1, แผงระบบ
 • 4b PCIe 2, แผงระบบ
 • 4a PCIe 5, แผงระบบ
 • 4a PCIe 6, แผงระบบ
 • 3b C0, รีไทเมอร์
 • 3b C1, รีไทเมอร์
 • 3a PCIe 4, แผงระบบ
 • 3a PCIe 3, แผงระบบ
 • 2b C0, รีไทเมอร์
 • 2b C1, รีไทเมอร์
 • 2a C0, รีไทเมอร์
 • 2a C1, รีไทเมอร์
 • 2s C0, HW RAID 8i
 • 4b NVMe 0-1, BP4
 • 4b NVMe 2-3, BP4
 • 4a NVMe 4-5, BP4
 • 4a NVMe 6-7, BP4
 • 3b NVMe 4-5, BP3
 • 3b NVMe 6-7, BP3
 • 3a NVMe 0-1, BP3
 • 3a NVMe 2-3, BP3
 • 2b NVMe 0-1, BP2
 • 2b NVMe 2-3, BP2
 • 2a NVMe 4-5, BP2
 • 2a NVMe 6-7, BP2
 • 2s SAS/SATA, BP2
 • BP4: NVMe
 • BP3: NVMe
 • BP2: SAS/SATA/NVMe
 • (ว่าง)

BP124

16i (BP12); 8i (BP4); VROC (BP4)

ตารางที่ 6. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว - 16i (BP12); 8i (BP4); VROC (BP4)
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4b PCIe 1, แผงระบบ
 • 4b PCIe 2, แผงระบบ
 • 4a PCIe 5, แผงระบบ
 • 4a PCIe 6, แผงระบบ
 • 4s C0, HW RAID 8i
 • 2 C1, HW RAID 16i
 • 1 C0, HW RAID 16i
 • 4b NVMe 0-1, BP4
 • 4b NVMe 2-3, BP4
 • 4a NVMe 4-5, BP4
 • 4a NVMe 6-7, BP4
 • 4sSAS/SATA, BP4
 • 2 SAS/SATA, BP2
 • 1 SAS/SATA, BP1
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • (ว่าง)
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

8i (BP124); VROC (BP4)

ตารางที่ 7. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว - 8i (BP124); VROC (BP4)
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4b PCIe 1, แผงระบบ
 • 4b PCIe 2, แผงระบบ
 • 4a PCIe 5, แผงระบบ
 • 4a PCIe 6, แผงระบบ
 • 4s C0, HW RAID 8i
 • 2 C0, HW RAID 8i
 • 1 C0, HW RAID 8i
 • 4b NVMe 0-1, BP4
 • 4b NVMe 2-3, BP4
 • 4a NVMe 4-5, BP4
 • 4a NVMe 6-7, BP4
 • 4sSAS/SATA, BP4
 • 2 SAS/SATA, BP2
 • 1 SAS/SATA, BP1
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • (ว่าง)
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

32i (BP124); VROC (BP4)

ตารางที่ 8. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว - 32i (BP124); VROC (BP4)
ไดรฟ์ NVMe
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4b PCIe 1, แผงระบบ
 • 4b PCIe 2, แผงระบบ
 • 4a PCIe 5, แผงระบบ
 • 4a PCIe 6, แผงระบบ
 • 4b NVMe 0-1, BP4
 • 4b NVMe 2-3, BP4
 • 4a NVMe 4-5, BP4
 • 4a NVMe 6-7, BP4
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • (ว่าง)
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA
ไดรฟ์ SAS/SATA
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4 C2, HW RAID 32i
 • 3 NA
 • 2 C1, HW RAID 32i
 • 1 C0, HW RAID 32i
 • 4 SAS/SATA, BP4
 • 3 NA
 • 2 SAS/SATA, BP2
 • 1 SAS/SATA, BP1
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • (ว่าง)
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

BP1234

16i (BP12); 8i (BP34); VROC (BP4)

ตารางที่ 9. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว - 16i (BP12); 8i (BP34); VROC (BP4)
ไดรฟ์ NVMe
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4b PCIe 1, แผงระบบ
 • 4b PCIe 2, แผงระบบ
 • 4a PCIe 5, แผงระบบ
 • 4a PCIe 6, แผงระบบ
 • 4b NVMe 0-1, BP4
 • 4b NVMe 2-3, BP4
 • 4a NVMe 4-5, BP4
 • 4a NVMe 6-7, BP4
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • BP3: SAS/SATA
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA
ไดรฟ์ SAS/SATA
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4 C0, HW RAID 8i
 • 3 C0, HW RAID 8i
 • 2 C1, HW RAID 16i
 • 1 C0, HW RAID 16i
 • 4 SAS/SATA, BP4
 • 3 SAS/SATA, BP3
 • 2 SAS/SATA, BP2
 • 1 SAS/SATA, BP1
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • BP3: SAS/SATA
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

16i (BP12); 16i (BP34); VROC (BP4)

ตารางที่ 10. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว - 16i (BP12); 16i (BP34); VROC (BP4)
ไดรฟ์ NVMe
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4b PCIe 1, แผงระบบ
 • 4b PCIe 2, แผงระบบ
 • 4a PCIe 5, แผงระบบ
 • 4a PCIe 6, แผงระบบ
 • 4b NVMe 0-1, BP4
 • 4b NVMe 2-3, BP4
 • 4a NVMe 4-5, BP4
 • 4a NVMe 6-7, BP4
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • BP3: SAS/SATA
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA
ไดรฟ์ SAS/SATA
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4 C1, HW RAID 16i
 • 3 C0, HW RAID 16i
 • 2 C1, HW RAID 16i
 • 1 C0, HW RAID 16i
 • 4 SAS/SATA, BP4
 • 3 SAS/SATA, BP3
 • 2 SAS/SATA, BP2
 • 1 SAS/SATA, BP1
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • BP3: SAS/SATA
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

32i (BP1234); VROC (BP4)

ตารางที่ 11. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว - 32i (BP1234); VROC (BP4)
ไดรฟ์ NVMe
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4b PCIe 1, แผงระบบ
 • 4b PCIe 2, แผงระบบ
 • 4a PCIe 5, แผงระบบ
 • 4a PCIe 6, แผงระบบ
 • 4b NVMe 0-1, BP4
 • 4b NVMe 2-3, BP4
 • 4a NVMe 4-5, BP4
 • 4a NVMe 6-7, BP4
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • BP3: SAS/SATA
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA
ไดรฟ์ SAS/SATA
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4 C3, HW RAID 32i
 • 3 C2, HW RAID 32i
 • 2 C1, HW RAID 32i
 • 1 C0, HW RAID 32i
 • 4 SAS/SATA, BP4
 • 3 SAS/SATA, BP3
 • 2 SAS/SATA, BP2
 • 1 SAS/SATA, BP1
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • BP3: SAS/SATA
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

16i (BP12); CFF (BP34); VROC (BP4)

ตารางที่ 12. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว - 16i (BP12); CFF (BP34); VROC (BP4)
ไดรฟ์ NVMe
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4b PCIe 1, แผงระบบ
 • 4b PCIe 2, แผงระบบ
 • 4a PCIe 5, แผงระบบ
 • 4a PCIe 6, แผงระบบ
 • 4b NVMe 0-1, BP4
 • 4b NVMe 2-3, BP4
 • 4a NVMe 4-5, BP4
 • 4a NVMe 6-7, BP4
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • BP3: SAS/SATA
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA
ไดรฟ์ SAS/SATA
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 6ขั้วต่อสายสัญญาณ, CFF
 • 5 ขั้วต่อไฟฟ้า, CFF
 • 4 C2 & C3, CFF RAID
 • 3 C0 และ C1, CFF RAID
 • 2 C1, HW RAID 16i
 • 1 C0, HW RAID 16i
 • 6a PCIe 3 หรือ 6b PCIe 2, แผงระบบ
 • (6b ไม่สามารถใช้กับ 440-16i)
 • 5 CFF ขั้วต่อไฟฟ้า, แผงระบบ
 • 4 SAS/SATA, BP4
 • 3 SAS/SATA, BP3
 • 2 SAS/SATA, BP2
 • 1 SAS/SATA, BP1
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • BP3: SAS/SATA
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA