Skip to main content

FQXSFIO0019J : ความขัดแย้งของทรัพยากร PCIe [arg1]

ความขัดแย้งของทรัพยากร PCIe [arg1]

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากอุปกรณ์ PCIe นี้และ/หรือสายที่เชื่อมต่ออยู่ได้รับการติดตั้ง ย้าย เข้ารับบริการ หรืออัปเกรดเมื่อไม่นานมานี้ ให้ใส่อะแดปเตอร์และสายเคเบิลที่เชื่อมต่ออยู่ให้แน่น
  2. ย้ายอะแดปเตอร์ไปยังช่องเสียบของระบบอื่น หากมี
  3. ไปที่เว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI หรืออะแดปเตอร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
    หมายเหตุ
    อาจจำเป็นต้องกำหนดค่าช่องเป็น Gen1 หรือใช้ซอฟต์แวร์ยูทิลิตีพิเศษเพื่อให้สามารถอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของอะแดปเตอร์ได้ การตั้งค่า รุ่นที่ 1/รุ่นที่ 2 สามารถกำหนดค่าได้ผ่านทาง F1 Setup -> System Settings -> Devices and I/O Ports -> PCIe Gen1/Gen2/Gen3 Speed Selection หรือ OneCLI Utility
  4. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง