Skip to main content

FQXSFMA0001M : DIMM [arg1] ถูกปิดใช้งาน เนื่องจากพบข้อผิดพลาดในระหว่าง POST [arg2]

DIMM [arg1] ถูกปิดใช้งาน เนื่องจากพบข้อผิดพลาดในระหว่าง POST [arg2]

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ใส่ DIMM ที่ได้รับผลกระทบกลับเข้าที่ (หมายเหตุ: บันทึกเหตุการณ์อาจมีเหตุการณ์ FQXSFMA0011I ล่าสุดที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตรวจพบในจำนวน DIMM ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับปัญหานี้)
  2. บูตไปยังการตั้งค่า F1 และเปิดใช้งาน DIMM (สำหรับ AMD ไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งาน DIMM ในการติดตั้ง) เริ่มระบบใหม่
  3. อัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI เป็นเวอร์ชันล่าสุด
  4. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  5. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo