Skip to main content

FQXSFSM0007I : บันทึกเหตุการณ์ระบบ XCC (SEL) เต็ม

บันทึกเหตุการณ์ระบบ XCC (SEL) เต็ม

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ใช้เว็บอินเทอร์เฟส BMC เพื่อล้างบันทึกเหตุการณ์
  2. หากการสื่อสารของ BMC ไม่พร้อมใช้งาน ให้ใช้ F1 Setup เพื่อเข้าใช้งานเมนูการบันทึกเหตุการณ์ของระบบ จากนั้นเลือกล้างล็อกเหตุการณ์ของระบบ BMC และเริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่