Skip to main content

FQXSFMA0010K : การกำหนดค่าหน่วยความจำที่ไม่ถูกต้องสำหรับโหมดการสำรอง โปรดแก้ไขการกำหนดค่าหน่วยความจำให้ถูกต้อง [arg1]

การกำหนดค่าหน่วยความจำที่ไม่ถูกต้องสำหรับโหมดการสแปร์ โปรดแก้ไขการกำหนดค่าหน่วยความจำให้ถูกต้อง [arg1]

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้งาน DIMM ทั้งหมดและใช้งานได้โดยการบูตเข้าสู่การตั้งค่า F1 หรือในเว็บ XCC หาก DIMM ใดใช้งานไม่ได้ ให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อน
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งขั้วต่อ DIMM ในลำดับที่ถูกต้องสำหรับโหมดการสแปร์ ตามข้อมูลบริการสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
  3. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo