Skip to main content

QXSFMA0033M : หน่วยความจำ Persistent ของ Intel Optane PMEM ในชุด Interleave มี [arg1] PMEM (DIMM [arg2]) ตำแหน่ง [arg3] ของ DIMM ไม่ถูกต้อง

หน่วยความจำ Persistent ของ Intel Optane PMEM ในชุด Interleave มี [arg1] PMEM (DIMM [arg2]) ตำแหน่ง [arg3] ของ DIMM ไม่ถูกต้อง

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. รวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุง XCC
  2. ปิดระบบ
  3. บันทึกข้อความแสดงข้อผิดพลาด FQXSFMA0034M ต่อไปนี้จะแสดงตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับ PMEM
  4. ย้าย PMEM ทั้งหมดในบันทึกข้อความแสดงข้อผิดพลาด FQXSFMA0034M ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง
  5. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  6. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo