Skip to main content

FQXSFMA0035M : ชุด Interleave ของ Intel Optane PMEM ควรมี [arg1] PMEM แต่ [arg2] PMEM หายไป

ชุด Interleave ของ Intel Optane PMEM ควรมี [arg1] PMEM แต่ [arg2] PMEM หายไป

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. รวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุง XCC
  2. ปิดระบบ
  3. บันทึกข้อความแสดงข้อผิดพลาด FQXSFMA0036M ต่อไปนี้จะให้รายละเอียดว่า PMEM ใดที่หายไป
  4. ค้นหา PMEM ทั้งหมดที่หายไปในบันทึกข้อความแสดงข้อผิดพลาด FQXSFMA0036M และติดตั้งลงในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  5. หากเกิดข้อผิดพลาด ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 และ 4 เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลแสดงข้อผิดพลาดใหม่
  6. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  7. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo