Skip to main content

FQXSFMA0046I : DIMM [arg1] มี Intel Optane PMEM และจะเข้าถึงความจุแบบลบเลือนได้หรือแบบถาวรของ Intel Optane PMEM ไม่ได้เนื่องจากโหมดการกําหนดค่านั้นไม่รองรับแพลตฟอร์มปัจจุบัน

DIMM [arg1] มี Intel Optane PMEM และจะเข้าถึงความจุแบบลบเลือนได้หรือแบบถาวรของ Intel Optane PMEM ไม่ได้เนื่องจากโหมดการกําหนดค่านั้นไม่รองรับแพลตฟอร์มปัจจุบัน

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ปิดเครื่องระบบ
  2. กำหนดค่า Intel Optane PMEM ใหม่
  3. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo