Skip to main content

ถอดแผงโปรเซสเซอร์

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดแผงโปรเซสเซอร์

เกี่ยวกับงานนี้

แผงโปรเซสเซอร์มีขั้วต่อหรือช่องเสียบที่แตกต่างกันเพื่อเชื่อมต่อส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ของระบบสำหรับการสื่อสาร แผงและแผ่นโลหะที่รองรับเป็นฐานของส่วนประกอบแผงระบบ หากแผงโปรเซสเซอร์ชำรุด จะต้องเปลี่ยนแผงโปรเซสเซอร์

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  2. หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมีแผ่นกั้นลม ให้ถอดแผ่นกั้นลมออกก่อน ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ
  3. หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมาพร้อมส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง ให้ถอดออกก่อน ดู ถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว
  4. บันทึกตำแหน่งของสายที่เชื่อมต่อกับส่วนประกอบแผงระบบ แล้วจึงถอดสายทั้งหมดออก
   ข้อควรสนใจ
   ปลดสลัก คลิปยึดสาย แถบปลดล็อค หรือตัวล็อคทั้งหมดบนขั้วต่อสายเคเบิลเสียก่อน การไม่ปลดสิ่งเหล่านี้ก่อนถอดสายจะทำความเสียหายแก่ขั้วต่อสายบนส่วนประกอบแผงระบบ ขั้วต่อสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนส่วนประกอบแผงระบบ
  5. ถอดส่วนประกอบใดๆ ต่อไปนี้ที่ติดตั้งบนส่วนประกอบแผงระบบ และเก็บไว้ในพื้นที่ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตและมีความปลอดภัย:
  6. ค่อยๆ ดึงแหล่งจ่ายไฟออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดออกจากส่วนประกอบแผงระบบแล้ว
 2. ถอดส่วนประกอบแผงระบบออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบแผงระบบ
  system board assembly removal

  1. จับที่จับสำหรับยก 1 และยกสลักปลดล็อก 2 ขึ้นพร้อมกัน และเลื่อนส่วนประกอบแผงระบบไปทางด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
  2. ยกส่วนประกอบแผงระบบออกจากตัวเครื่อง
 3. ดูวิธีถอดเฟิร์มแวร์และโมดูลนิรภัย RoT ได้ที่ ถอด Firmware and RoT Security Module
 4. ถอดแผง I/O ระบบ ดูที่ ถอดแผงระบบ I/O
รูปที่ 2. แผงโปรเซสเซอร์

หมายเหตุ
แผงโปรเซสเซอร์มาพร้อมกับแผ่นโลหะที่รองรับ ไม่ต้องมีการถอดเพิ่มเติม

หลังจากดำเนินการเสร็จ

สำคัญ

ก่อนที่จะส่งคืนส่วนประกอบแผงระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ครอบปิดช่องเสียบโปรเซสเซอร์แล้ว มีฝาครอบภายนอกโปรเซสเซอร์ที่ครอบช่องเสียบโปรเซสเซอร์บนส่วนประกอบแผงระบบใหม่ เลื่อนฝาครอบภายนอกโปรเซสเซอร์ออกจากช่องเสียบโปรเซสเซอร์บนส่วนประกอบแผงระบบใหม่ และติดตั้งฝาครอบภายนอกบนช่องเสียบโปรเซสเซอร์บนส่วนประกอบแผงระบบที่ถอดออก

หากคุณวางแผนที่จะรีไซเคิลส่วนประกอบแผงระบบ ให้ทำตามคำแนะนำใน การแยกชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์เพื่อนำไปรีไซเคิล สำหรับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube