Skip to main content

ถอดแบ็คเพลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (ถาดบน)

แบ็คเพลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในถาดที่จัดเก็บข้อมูลหรือถาดที่จัดเก็บข้อมูลเสริมเข้าถึงได้จากด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ แบ็คเพลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีอยู่หลายประเภท ขั้นตอนเฉพาะแบ็คเพลนระบุไว้ในแต่ละขั้นตอน

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้

ก่อนคุณถอดแบ็คเพลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์:

 1. ถอดฝาครอบด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านหน้า

 2. หลังจากที่จดตำแหน่ง ถอดไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ที่ติดตั้งในถาดบน ดู ถอดไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์

 3. ถอดถาดคอมพิวท์ด้านบนหรือถาดที่จัดเก็บข้อมูล ดู ถอดถาดคอมพิวท์ หรือ ถอดถาดที่จัดเก็บข้อมูล

 4. หมุนถาดคว่ำลง

 5. ถอดตัวครอบพัดลม ดู ถอดตัวครอบพัดลม (ถาดบน)

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดแบ็คเพลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์:

 1. ถอดสายไฟและสายข้อมูลทั้งหมดบนแบ็คเพลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ไปยังอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูล หรือขั้วต่อบนแผงระบบหรือถาดที่จัดเก็บข้อมูลเสริม การถอดสายออกจากแบ็คเพลนอาจทำได้ง่ายกว่า หากคุณถอดออกจากอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูลก่อน แล้วจึงต่อกลับเข้าในอินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูล หลังจากที่ถอดแบ็คเพลนหรือติดตั้งชิ้นใหม่ อาจจำเป็นต้องถอดสายเคเบิลอื่นออกจากคลิปยึดหรือเลื่อนไปทางด้านข้าง เพื่อถอดแบ็คเพลน
 2. หมุนถาดให้ด้านขวาหันขึ้น
 3. ถอดแบ็คเพลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
  รูปที่ 1. การถอดแบ็คเพลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (บน)
  Upper hard disk drive backplane removal

  จับแบ็คเพลนและดึงขึ้นจนหลุดออกจากถาดบน

ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งแบ็คเพลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ตัวอื่น หลังจากที่ถอดแบ็คเพลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์:

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนแบ็คเพลน ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุในการห่อสำหรับการขนส่งที่ให้มา

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube