Skip to main content

Automated Boot Recovery (ABR)

ขณะเซิร์ฟเวอร์กำลังเริ่มทำงาน หาก Integrated Management Module II ตรวจพบปัญหากับเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลหลัก เซิร์ฟเวอร์จะสลับไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลเฟิร์มแวร์สำรองโดยอัตโนมัติ และให้โอกาสคุณสำหรับการกู้คืนเฟิร์มแวร์ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลหลัก สำหรับคำแนะนำในการกู้คืนเฟิร์มแวร์ UEFI ให้ดู การกู้คืนเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ (การอัปเดต UEFI ล้มเหลว) หลังจากคุณได้กู้คืนเฟิร์มแวร์ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลหลักแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. เริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง
  2. เมื่อ Press F3 to restore to primary ปรากฏขึ้น ให้กด F3 เพื่อเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์จากอุปกรณ์เก็บข้อมูลหลัก