Skip to main content

คำขอรับบริการอัตโนมัติ (Call home)

Lenovo มีเครื่องมือที่สามารถรวบรวมและส่งข้อมูล หรือติดต่อ การสนับสนุน Lenovoเมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดได้โดยอัตโนมัติ

เครื่องมือนี้ช่วยให้ การสนับสนุน Lenovo วินิจฉัยปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้น