Skip to main content

การแก้ปัญหาที่ระบุไม่ได้

หาก Dynamic System Analysis (DSA) ไม่สามารถวินิจฉัยสาเหตุของการทำงานล้มเหลว หรือหากเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ใช้ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังระบุสาเหตุไม่ได้

หากคุณสงสัยว่าการทำงานล้มเหลวเกิดจากปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์ (เกิดต่อเนื่องหรือเป็นระยะๆ) โปรดดู ปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

ข้อมูลที่เสียหายในหน่วยความจำ CMOS หรือเฟิร์มแวร์ UEFI ที่เสียหายอาจเป็นสาเหตุของปัญหาในส่วนนี้ ในการรีเซ็ตข้อมูล CMOS ให้ใช้ จัมเปอร์ล้าง CMOS (JP1) เพื่อล้างหน่วยความจำ CMOS และแทนที่รหัสผ่านในการเปิดเครื่อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ขั้วต่อของแผงระบบ หากคุณสงสัยว่าเฟิร์มแวร์ UEFI ได้รับความเสียหาย โปรดดู การกู้คืนเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ (การอัปเดต UEFI ล้มเหลว)

หากแหล่งจ่ายไฟทำงานปกติ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. ปิดเซิร์ฟเวอร์
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เดินสายเคเบิลต่างๆ ของเซิร์ฟเวอร์อย่างถูกต้องแล้ว
 3. ถอดหรือปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านี้ที่ละตัว จนกว่าจะพบสาเหตุของการทำงานล้มเหลว เปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วไล่ตรวจสอบไปในอุปกรณ์แต่ละส่วน
  • อุปกรณ์ภายนอกต่างๆ (เช่น เครื่องพิมพ์ เมาส์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ของ Lenovo
  • อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (ในเซิร์ฟเวอร์)
  • อะแดปเตอร์
  • ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์
  หมายเหตุ
  ส่วนประกอบขั้นต่ำที่เซิร์ฟเวอร์ต้องใช้ในการเริ่มการทำงานคือไมโครโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว และ DIMM 4 GB หนึ่งตัว
 4. เปิดเซิร์ฟเวอร์ หากปัญหายังคงอยู่ ให้สงสัยว่าปัญหาน่าจะเกิดจากส่วนประกอบต่อไปนี้ตามลำดับ:
  1. แหล่งจ่ายไฟ
  2. หน่วยความจำ
  3. ไมโครโปรเซสเซอร์
  4. แผงระบบ

หากสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อคุณถอดอะแดปเตอร์ออกจากเซิร์ฟเวอร์ แต่ปัญหาเกิดขึ้นอีกเมื่อคุณติดตั้งอะแดปเตอร์ตัวเดิม ให้สงสัยว่าปัญหาเกิดจากอะแดปเตอร์ หากปัญหาเกิดขึ้นอีกเมื่อคุณเปลี่ยนอะแดปเตอร์ใหม่ ให้สงสัยว่าปัญหาเกิดจากการ์ด Riser

หากคุณสงสัยว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่าย และเซิร์ฟเวอร์ผ่านการทดสอบระบบหมดทุกรายการ ให้สงสัยว่าเป็นปัญหาการเดินสายเครือข่ายที่อยู่ภายนอกเซิร์ฟเวอร์