Skip to main content

ปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

ตารางที่ 1. ปัญหาและการดำเนินการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์.

ตารางปัญหาและการดำเนินการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โดยมีส่วนหัวของแถวและคอลัมน์หนึ่งระดับ

อาการการดำเนินการ
คุณสงสัยว่าซอฟต์แวร์มีปัญหา
 1. เพื่อระบุว่าปัญหาเกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์หรือไม่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  • เซิร์ฟเวอร์มีหน่วยความจำต่ำสุดที่จำเป็นในการใช้งานซอฟต์แวร์ สำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับหน่วยความจำ โปรดดูข้อมูลที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ หากคุณได้ติดตั้งอะแดปเตอร์หรือโมดูลหน่วยความจำแล้ว เซิร์ฟเวอร์อาจมีความขัดแย้งระหว่างที่อยู่กับหน่วยความจำ
  • ซอฟต์แวร์ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์
  • ซอฟต์แวร์อื่นๆ ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์
  • ซอฟต์แวร์ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์อื่น
 2. หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ เมื่อใช้งานซอฟต์แวร์ ให้ดูข้อมูลที่มาพร้อมซอฟต์แวร์เพื่อดูคำอธิบายข้อความ และวิธีแก้ไขปัญหาที่แนะนำ
 3. ติดต่อผู้แทนจำหน่ายซอฟต์แวร์