Skip to main content

เริ่มที่นี่

คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้องขอรับความช่วยเหลือจากภายนอกโดยการทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในเอกสารนี้และบน World Wide Web

เอกสารนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบการวินิจฉัย ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา และคำอธิบายเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดและรหัสข้อผิดพลาด ซึ่งคุณสามารถนำไปดำเนินการเองได้ เอกสารนี้มีให้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการของคุณ และซอฟต์แวร์ยังมีข้อมูลการแก้ไขปัญหาด้วยเช่นกัน