Skip to main content

การเปิดคำขอรับบริการทางออนไลน์

หากคุณดำเนินขั้นตอนการวินิจฉัยเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังคงมีปัญหาอยู่ แสดงว่าปัญหาดังกล่าว IBM อาจไม่เคยทราบมาก่อน หลังจากที่คุณตรวจสอบแล้วว่ารหัสทั้งหมดเป็นระดับล่าสุด การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ถูกต้อง และ LED การวินิจฉัย light path หรือรายการบันทึกไม่ระบุถึงข้อผิดพลาดของชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ โปรดติดต่อ IBM หรือผู้ให้บริการรับประกันที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอความช่วยเหลือ

หากต้องการเปิดคำขอรับบริการทางออนไลน์ โปรดไปที่ เว็บไซต์การร้องขอบริการและ PMR โปรดเตรียมพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาดและข้อมูลที่รวบรวมไว้ รวมถึงขั้นตอนการระบุปัญหาที่คุณใช้